»Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek.«
Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki ima sedež v Parizu, je specializirana organizacija v okviru Organizacije združenih narodov (OZN) in je znana tudi kot »intelektualna agencija« OZN. UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 kot odgovor na dve svetovni vojni in trdno prepričanje narodov, da politični in ekonomski dogovori niso dovolj za izgradnjo trajnega miru. Tako je v preambuli k Ustavi Unesca, ki je bila sprejeta 16. novembra 1945 v Londonu, zapisano: »Če naj se mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.« UNESCO zato daje poseben poudarek izobrazbi in stremi k izgradnji sodelovanja med državami, ki bi omogočalo tovrstno solidarnost. UNESCO zato svoje dejavnosti usmerja na pet glavnih področij, ki zajemajo izobraževanje, naravoslovje, družboslovje in humanistiko, kulturo ter komunikacijo in informiranje.

Deklaracija o načelih strpnosti je bila svečano sprejeta 16. novembra leta 1995 na 28. zasedanju Generalne konference UNESCO, kar je tudi sovpadalo s 50. obletnico obstoja te organizacije. Med drugim deklaracija opredeljuje, da strpnost ni niti popustljivost niti brezbrižnost, ampak je spoštovanje in priznavanje bogate raznolikosti svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Strpnost prepoznava univerzalne človekove pravice in temeljne svoboščine drugih. Ljudje smo si naravno različni in samo strpnost lahko zagotovi preživetje mešanih skupnosti po svetu. Deklaracija ne opredeli strpnosti samo kot moralno dolžnost, ampak tudi kot politično in pravno zahtevo. Strpnost umesti v odnosu do mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah in poudari, da morajo države po potrebi sprejeti novo zakonodajo, s katero zagotovijo enakost obravnavanja in priložnosti za vse skupine in posameznike v družbi. Poleg neposredne krivice in nasilja sta pogosti obliki nestrpnosti tudi diskriminacija, izključevanje in marginalizacija. Izobraževanje za strpnost bi moralo biti usmerjeno k nasprotovanju vplivom, ki vodijo v strah in izključevanje drugih, hkrati pa naj bi pomagalo mladim ljudem razviti sposobnosti za neodvisno presojanje, kritično razmišljanje in etično sklepanje. Raznolikost številnih ver, jezikov, kultur in narodnosti tega sveta naj ne bo podlaga za konflikt in sovraštvo, ampak je v resnici zaklad, ki bogati vse nas.

Ker je temeljna dejavnost Izobraževalnega centra Eksena nudenje izobraževanj, ki spodbujajo posameznika, da v svoje odnose vnaša strpnost, sprejemanje in spoštovanje, je naše poslanstvo tudi promocija in spodbujanje strpnosti ter skozi to uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. Tako smo se pri našem poglabljanju v temo strpnosti srečali tudi z Deklaracijo o načelih strpnosti in se glede na pomembnost njene vsebine odločili, da jo prevedemo v slovenščino. Verjamemo, da je strpnost pogoj za mir in harmonijo tako znotraj posameznika kot znotraj družbe ter da omogoča razvoj in napredek družbe na temeljih miru in medsebojnega spoštovanja. Zato je še toliko bolj pomembno, da ljudje vedo, kaj strpnost v resnici je. To pa je zelo jasno in poglobljeno zapisano prav v Deklaraciji o načelih strpnosti. Upamo, da bo naš prevod te deklaracije dodatno prispeval k promociji in uresničevanju strpnosti v Sloveniji. Ker je Deklaracija o načelih strpnosti človekoljuben in univerzalen dokument, ki naj bi bil dostopen kar najširši javnosti, smo se tudi odločili, da bomo slovenski prevod prosto omogočili na razpolago slovenski javnosti. Obenem pa smo ob priložnosti 70. obletnice obstoja organizacije UNESCO in mednarodnega dneva strpnosti naredili tudi tiskan prevod v obliki knjižice.

 

»Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru.«
Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO

To besedilo je bilo objavljeno kot uvodna beseda v prvi slavnostni tiskani izdaji slovenskega prevoda Unescove Deklaracije o načelih strpnosti (Izobraževalni center Eksena, 2015).
Spletne povezave:
–          Deklaracija o načelih strpnosti: http://www.eksena.si/deklaracija-o-nacelih-strpnosti