Človekove pravice

Človekove pravice so mednarodno priznane univerzalne in temeljne pravice posameznika, ki z rojstvom pripadajo vsakemu človeku, ne glede na raso, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, jezik, vero, politično, svetovnonazorsko ali drugo prepričanje ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Človekove pravice vključujejo svobodo mišljenja in izražanja, pravico do življenja in svobode, prepoved suženjstva in mučenja, pravico do dela in izobraževanja ter mnogo več. Do teh pravic smo upravičeni vsi ljudje brez diskriminacije.

Človekove pravice so zaščitene tudi z mednarodnim pravom, ki države obvezuje, da delujejo na določen način ali da se vzdržijo določenih dejanj, vse s ciljem spodbujati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika ali skupine.

Organizacija Združenih narodov (OZN) je ena izmed nosilk zaščite in spodbujanja spoštovanja človekovih pravic v svetu in ima temeljno vlogo pri uveljavljanju človekovih pravic. Prav Združeni narodi so zaslužni za sprejetje temeljnih listin s področja človekovih pravic, med katerimi posebno mesto zaseda Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948. Človekove pravice so v Sloveniji pravno zaščitene, med drugim tudi na najvišji ravni z Ustavo Republike Slovenije.

»Ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu«

Splošna deklaracija človekovih pravic, preambula

Nekateri najpomembnejši mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic:

  • Splošna deklaracija človekovih pravic, Združeni narodi, 1948

  • Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Svet Evrope, 1950

  • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih pravicah in kulturnih pravicah, Združeni narodi, 1966

  • Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Združeni narodi, 1966

  • Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995

Spletne povezave:

varuh_logo

1. Splošna deklaracija človekovih pravic na uradni strani Varuha človekovih pravic >>

2. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin na uradni strani Varuha človekovih pravic >>

»Ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvišje prizadevanje človeštva«

Splošna deklaracija človekovih pravic, preambula

Otrokove pravice

Človekove pravice so pravice prav vseh ljudi. Pravice otrok in mladih do 18. leta starosti pa so zaradi svoje pomembnosti, ker otroci nimajo moči in so odvisni od odraslih, vseeno zapisane še posebej. Dolžnost odraslih je, da otrokom omogočimo uresničevanje njihovih pravic. Temeljni mednarodni dokument, ki določa pravice otrok, je Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 20. novembra 1989, ratificirala pa jo je tudi Republika Slovenija. Konvencija o otrokovih pravicah je nastala na podlagi Deklaracije o otrokovih pravicah, ki so jo Združeni narodi sprejeli leta 1959.

»Glede na to, da človeštvo dolguje otroku najboljše, kar premore, razglaša Generalna skupščina to Deklaracijo o otrokovih pravicah, da bi otroci imeli srečno otroštvo in da bi za svoj blagor in blagor družbe, v kateri žive, uživali vse pravice in svoboščine, ki so v Deklaraciji naštete, ter poziva starše, posameznike in dobrodelne organizacije, krajevne oblasti in nacionalne vlade, da priznajo te pravice ter se s postopno sprejetimi zakonskimi in drugimi določili in v skladu z naslednjimi načeli borijo za njihovo uveljavljanje«

Deklaracija o otrokovih pravicah, preambula, Združeni narodi

Konvencija o otrokovih pravicah vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja.

Nekateri najpomembnejši mednarodni dokumenti s področja otrokovih pravic:

  • Deklaracija o otrokovih pravicah, Združeni narodi, 1959

  • Konvencija o otrokovih pravicah, Združeni narodi, 1989

  • Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic, Svet Evrope, 1996

Spletne povezave:

varuh_logo

1. Deklaracija o otrokovih pravicah na uradni strani Varuha človekovih pravic >>

2. Konvencija o otrokovih pravicah na uradni strani Varuha človekovih pravic>>

3. Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic na uradni strani Varuha človekovih pravic