Izobraževalni center Eksena je ekskluzivni uradni predstavnik Teorije Eksena.

Teorija Eksena je izvirna in inovativna razlaga delovanja posameznika in njegovih odnosov (samopodoba, odnos do sebe, odnos do drugih, odnos do družbe, odnos do življenja) skozi novo teorijo delovanja vrednot.

Teorija Eksena izhaja iz izvirne teze, da so posameznikove vrednote temeljni vzrok za pomanjkanje sreče in ljubezni, nezadovoljstvo, praznino, neizpolnjenost, osebne stiske, težke situacije v življenju in destruktivne odnose.

Teorija Eksena podaja tudi unikatno razlago za notranji proces odpravljanja vrednotenja sebe in drugih, kar človeku omogoča, da se osvobodi svojih strahov, nesprejetja, sramu in podcenjevanja ter na drugi strani arogance, precenjevanja in nespoštovanja.

Osnova pri tem sta samorefleksija in proces dovoljevanja čustvom in občutkom (tako pozitivnim, kot negativnim), da pridejo na površje. V tem procesu, ki zajema več stopenj, posameznik stopa iz razdiralnega odnosa v strpen in družbeno konstruktiven odnos.

To pomeni, da človek pride do odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje, spoštovanje, razumevanje in sočutje, kar mu daje možnost, da pride do življenjske sreče in višje kakovosti življenja, v katerem lahko razvija svoje notranje potenciale, kar mu omogoča, da pride do osebnega uspeha in tvorno prispeva tudi k družbenemu napredku.

Teorija Eksena postavlja tudi tezo, da samo prevzemanje odgovornosti za lastno življenje in sledenje svoji življenjski poti prinašata osebno svobodo in soodgovornost do sveta, v katerem živimo.

Slika: Krivulja vrednotenja ©, ki je tudi simbol Teorije Eksena.

»Ko očistimo vrednotenje, ne pridemo samo do zunanjega uspeha, ki prinaša resnično srečo iz naše notranjosti, pridemo tudi do tiste kvalitete človeka v sebi, ki vsebuje sočutje in ljubezen. V resnici, ne samo v iluziji in vedénju, smo vse, kar smo si kdaj želeli.«

Vrednost neuspeha, 2009, 2., dopolnjena izdaja, str. 97).

Slika: Dinamika delovanja vrednot v življenju posameznika (povzeto iz knjige Vrednost neuspeha, 2005).

Ljudje, filozofi, znanstveniki in umetniki si že od nekdaj postavljajo temeljno vprašanje človeškega obstoja: »Kako priti do trajne sreče in živeti dobro življenje?« To je, kako priti do osebnega zadovoljstva, osrečujočih odnosov, izpopolnjenosti v delu in ustvarjanju, občutka smisla, blagostanja ter resnične ljubezni, kaj je vzrok nezadovoljstvu in osebnim stiskam ter kako premagati strah in sovraštvo?

Teorija Eksena podaja svoj izviren odgovor na vsa ta vprašanja in opredeljuje pot do življenja, v katerem razvijamo spoštovanje, sočutje in ljubezen ter s tem prihajamo do osebne sreče. Na originalen način interpretira človekovo delovanje, njegovo doživljanje in odnos do sebe, drugih ter sveta, skozi razlago delovanja vrednot.

Temelji na spoštovanju in razumevanju do vsakega posameznika in vzpodbuja razvoj zavednega, kritično razmišljujočega človeka, ki širi svoje sprejemanje in sočutje do sebe in drugih ter obenem krepi svoje notranje potenciale, kar mu omogoča tudi ustvarjalnost in uspešnost navzven.

Podaja lastno razumevanje in pot do zavednega odnosa do sebe, drugih in sveta, ki vsebuje spoštovanje, sočutje, sprejemanje, mir in harmonijo, ter posamezniku tako omogoča, da pride do tiste kvalitete osrečujočih odnosov, ki izhajajo iz njegovega pristnega notranjega občutenja in ne iz njegovega vedenja navzven.

»Vse, kar si človek želi, pa če se tega zaveda ali ne, pa naj je to majhen otrok, najstnik, odrasel – uspešen v tem svetu ali neuspešen – je, da bi ljubil in bil ljubljen.«

(Vrednost Neuspeha, 2005)

Slika: Dinamika delovanja vrednot v življenju posameznika (povzeto iz knjige Vrednost neuspeha, 2005).

Temeljna izvirna teza Teorije Eksena je ta, da so naše vrednote, ki narekujejo vrednotenje sebe in drugih, tisti psiho-socialni dejavnik, ki nam preprečuje, da bi živeli »dobro življenje«, v katerem bi občutili zadovoljstvo, srečo, izpopolnjenost, blagostanje in ljubezen. Teorija Eksena kot prva pojasnjuje, da vrednote skozi postavitev določenih idealov neizbežno ustvarijo prepad med doseganjem in nedoseganjem vrednot, s tem pa človeka, ki vrednot ne dosega, pahnejo v krivdo, manjvrednost in strah, človeka, ki vrednote dosega, pa v aroganco in brezčutnost. S tem pa vrednote povzročajo nestrpnost, diskriminacijo in sovraštvo, ki so tista destruktivna notranja stanja, ki preprečujejo občutenje zadovoljstva in sreče ter razvoj ljubečih odnosov.

Teorija Eksena podaja tudi pristno praktično pot zmanjševanja in odpravljanja zavednega in nezavednega vrednotenja, kar posamezniku omogoča odstranjevanje njegovih destruktivnih občutkov zamer, krivde, strahu in obsodb. To pa mu omogoča, da v svojem življenju pride do osebnega zadovoljstva, ljubečih odnosov, izpopolnjenosti v delu in ustvarjanju ter občutka smisla in blagostanja.

Tehnika dela na sebi po Teoriji Eksena temelji na vodenem pogovoru, samorefleksiji in notranjem procesu zavestnega občutenja. Skozi pogovor in samorefleksijo se iščejo globlji razlogi za težavo preko česar posameznik prihaja do spoznavanja in razumevanja samega sebe. Teorija Eksena podpira tudi razvijanje kritičnega mišljenja skozi spodbujanje dvoma in iskanja potrditve odgovorov v sebi in samostojnost posameznika.

Stopanje v občutenje svojega doživljanja in stanja posamezniku nadalje omogoča prepoznavanje in ozaveščanje lastnih čustev in občutkov, s katerimi se nauči konstruktivno soočati v smeri odpravljanja predsodkov, obsodb, zamer in krivde, kar mu daje možnost, da razvija spoštovanje in sočutje do sebe ter do soljudi. Posameznik lahko uporabi Teorijo Eksena za razreševanje samo določenih življenjskih situacij in odnosov, lahko pa tudi postane del njegovega vsakdana in del njegovega življenjskega nazora.

Teorija Eksena je bila razvita skozi lastna življenjska spoznanja in življenjsko prakso njenih avtorjev ter je namenjena preventivnemu razvijanju posameznikovih odnosov, ni pa namenjena in se ne uporablja za zdravljenje kakršnihkoli bolezenskih stanj (psihičnih ali fizičnih).

»Vsi občutki, ki so v nas, morajo biti izraženi. Občutku, kakršen koli že je, dovolimo, da je.«

(Vrednost neuspeha, 2009, 2., dopolnjena izdaja, str. 127).

Osnove Teorije Eksena so opisane v knjigi Vrednost neuspeha, ki je izšla leta 2005, avtorice Ksenije Pečnik (prej Bezenšek). Avtorji in utemeljitelji Teorije Eksena so Ksenija Pečnik, Miran Pečnik in Ajda Bezenšek.

Knjiga Vrednost Neuspeha Eksena

Slika: Knjiga Vrednost neuspeha (Ksenija Pečnik (prej Bezenšek), 2005).